Wrestler History

EPYWL 2016-2017 Season -- Varsity 100 3rd Place

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
11-2 11-2 0-0 67.50 0.00 63 6
Date Squad Weight Results Score Time OT
2016-12-04V100 (SAL) John Sammy FF (LR) FORFEIT      
2016-12-04V115 (SAL) John Sammy D (SOU) Brayden Shannon 4-2    
2016-12-11V100 (SAL) John Sammy FF (ND) FORFEIT      
2016-12-11V100 (SAL) John Sammy FF (AL) FORFEIT      
2016-12-17V100 (CBB) Enzo Gamba D (SAL) John Sammy 5-3    
2016-12-17V100 (SAL) John Sammy F (WB) Gavin Dilts   0:59  
2017-01-08V100 (SAL) John Sammy F (ES) Fernando Vasquez   0:32  
2017-01-15V100 (SAL) John Sammy WF (SL) FORFEIT      
2017-01-15V100 (SAL) John Sammy F (LIB) Gatlin Giering   0:12  
2017-01-22V100 (SAL) John Sammy F (NW) Hunter Flaherty   0:23  
2017-01-22V100 (SAL) John Sammy FF (WT) FORFEIT      
2017-01-29V100 (SAL) John Sammy F (QT) Bobby Grunmeirer   0:28  
2017-02-04V100 (PR) Robert Pavlek D (SAL) John Sammy 7-1    

EPYWL 2015-2016 Season

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
4-9 4-9 0-0 27.50 0.00 21 50
Date Squad Weight Results Score Time OT
2015-12-06V92 (SAL) John Sammy FF (QTW) FORFEIT      
2015-12-06V92 (SAL) John Sammy D (LIB) Christopher Nieves Jr 7-3    
2015-12-06V92 (SAL) John Sammy FF (AL) FORFEIT      
2016-01-03V92 (LR) Giovanni Bozzi F (SAL) John Sammy   0:48  
2016-01-03V92 (WT) Anthony Apgar F (SAL) John Sammy   2:07  
2016-01-10V92 (NW) Dartanyon Delillo ID (SAL) John Sammy      
2016-01-16V92 (SOU) Ryan Aquilani F (SAL) John Sammy   0:31  
2016-01-17V92 (WB) Jaden Gonzalez MD (SAL) John Sammy 11-3    
2016-01-17V92 (CBB) Charles Waller F (SAL) John Sammy   0:28  
2016-01-24V92 (SAL) John Sammy FF (ES) FORFEIT      
2016-01-24V92 (SL) Magnus Frable F (SAL) John Sammy   3:34  
2016-01-31V92 (PR) Ryan Gallagher F (SAL) John Sammy   1:25  
2016-01-31V92 (QT) Jacob Donze MD (SAL) John Sammy 12-0    

EPYWL 2014-2015 Season

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
5-6 5-6 0-0 32.75 0.00 27 33
Date Squad Weight Results Score Time OT
2014-12-07V85 (SAL) John Sammy D (ND) Vincent Dadlani 8-2    
2014-12-07V85 (SAL) John Sammy F (AL) Mccarty Jr Joseph   0:51  
2014-12-13V85 (SOU) Ian Taverna F (SAL) John Sammy   0:35  
2014-12-13V85 (SAL) John Sammy WF (LR) FORFEIT      
2015-01-04V85 (SAL) John Sammy F (ES) Mario Metri   1:55  
2015-01-11V85 (LIB) Ryan Evans F (SAL) John Sammy   0:44  
2015-01-11V85 (SL) Magnus Frable F (SAL) John Sammy   2:27  
2015-01-18V85 (NW) Benjamin Griffith F (SAL) John Sammy   0:32  
2015-01-18V85 (SAL) John Sammy FF (QTW) FORFEIT      
2015-01-25V85 (QT) Conner Patrick F (SAL) John Sammy   0:23  
2015-02-01V85 (PR) Ryan Gallagher D (SAL) John Sammy 4-3