Wrestler History

EPYWL 2016-2017 Season

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
3-4 3-4 0-0 19.00 0.00 15 24
Date Squad Weight Results Score Time OT
2016-12-04V92 (SOU) Ben Beckett F (ND) Eddie Melhem   0:22  
2016-12-04V92 (LR) Nathon Thomas F (ND) Eddie Melhem   2:27  
2016-12-18V92 (NW) Dalton Clymer F (ND) Eddie Melhem   0:16  
2017-01-15V92 (ND) Eddie Melhem D (CBB) Louis Dasconio 4-3    
2017-01-15V92 (ND) Eddie Melhem FF (WB) FORFEIT      
2017-01-28V92 (ND) Eddie Melhem FF (WT) FORFEIT      
2017-01-29V92 (SL) Michael Oneill F (ND) Eddie Melhem   2:09