Wrestler History

EPYWL 2016-2017 Season -- Varsity 76 CHAMPION

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
13-0 13-0 0-0 74.00 0.00 62 0
Date Squad Weight Results Score Time OT
2016-12-04V76 (SOU) Aj Stayton F (ND) Joshua Ludlow   1:48  
2016-12-04V76 (SOU) Aj Stayton MD (SAL) Braedon Alder 11-0    
2016-12-11V76 (SOU) Aj Stayton D (QT) Mason Ziegler 4-0    
2016-12-11V76 (SOU) Aj Stayton D (LIB) William Aviles 8-4    
2016-12-17V76 (SOU) Aj Stayton D (CBB) Maxwell Stein 5-4    
2016-12-17V76 (SOU) Aj Stayton MD (WB) Riley Hughes 10-0    
2017-01-14V76 (SOU) Aj Stayton F (LR) Tanner McQueen   0:15  
2017-01-14V76 (SOU) Aj Stayton FF (WT) FORFEIT      
2017-01-16V76 (SOU) Aj Stayton FF (ES) FORFEIT      
2017-01-22V76 (SOU) Aj Stayton F (SL) Christopher Venezia   2:48  
2017-01-22V76 (SOU) Aj Stayton F (NW) Mason Haverkamp   2:18  
2017-01-28V76 (SOU) Aj Stayton FF (AL) FORFEIT      
2017-01-29V76 (SOU) Aj Stayton D (PR) Samuel Kuhns 7-0    

EPYWL 2015-2016 Season

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
13-1 13-1 0-0 77.00 0.00 68 6
Date Squad Weight Results Score Time OT
2015-12-05V68 (SOU) Aj Stayton F (ND) Nino Morici   0:18  
2015-12-05V68 (SOU) Aj Stayton MD (PR) Samuel Kuhns 11-1    
2015-12-13V68 (SOU) Aj Stayton F (NW) Mason Haverkamp   2:10  
2016-01-10V68 (SOU) Aj Stayton TF (WB) Riley Hughes 15-0 2:20  
2016-01-10V68 (SOU) Aj Stayton F (CBB) Justin Lose   0:20  
2016-01-10V68 (SOU) Aj Stayton F (LR) James Deluise   1:25  
2016-01-16V68 (SOU) Aj Stayton F (SAL) Braedon Alder   1:20  
2016-01-17V68 (SOU) Aj Stayton F (QTW) Maxwell Hibsman   0:27  
2016-01-17V68 (SOU) Aj Stayton D (QT) Zachary Borzio 7-0    
2016-01-17V68 (SOU) Aj Stayton FF (AL) FORFEIT      
2016-01-17V68 (SOU) Aj Stayton TF (SL) Vincent Probst 16-1 3:18  
2016-01-22V68 (SOU) Aj Stayton FF (ES) FORFEIT      
2016-01-29V68 (WT) Jayden Gaddy F (SOU) Aj Stayton   3:59  
2016-01-29V68 (SOU) Aj Stayton D (LIB) William Aviles 2-0    

EPYWL 2012-2013 Season

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
7-1 7-1 0-0 43.00 0.00 40 6
Date Squad Weight Results Score Time OT
2012-12-01V54 (SOU) Aj Stayton MD (UP) Robert Carpenter 18-6    
2012-12-09V54 (SOU) Aj Stayton F (ES) Jadyn Davis   0:55  
2012-12-09V54 (SOU) Aj Stayton F (PR) Chase Pancari   0:27  
2012-12-15V54 (PBF) Noah Sheeley F (SOU) Aj Stayton   3:58  
2013-01-05V54 (SOU) Aj Stayton F (WB) Dilyn Tre Padilla   1:50  
2013-01-20V54 (SOU) Aj Stayton F (PBL) Chris Thatcher   2:30  
2013-01-26V54 (SOU) Aj Stayton FF (SAL) FORFEIT      
2013-01-26V54 (SOU) Aj Stayton FF (SL) FORFEIT      

EPYWL 2011-2012 Season -- Varsity 48 5th Place

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
7-3 7-3 0-0 45.00 0.00 42 11
Date Squad Weight Results Score Time OT
2011-12-03V51 (SOU) Aj Stayton FF (SL) FORFEIT      
2011-12-11V48 (NL) Tyler Lindsay D (SOU) Aj Stayton 7-4    
2011-12-18V48 (SOU) Aj Stayton F (CBB) Matthew Cleland   0:59  
2011-12-18V48 (SOU) Aj Stayton F (AL) Masiah Sealey   0:59  
2012-01-07V48 (SOU) Aj Stayton F (NW) Eli Dellicker   0:48  
2012-01-15V48 (LR) Adam Schweitzer MD (SOU) Aj Stayton 15-2    
2012-01-22V48 (SOU) Aj Stayton F (UP) Robert Carpenter   1:24  
2012-01-22V48 (SOU) Aj Stayton F (QT) Zachary Borzio   3:15  
2012-01-29V48 (LIB) Javien Misak MD (SOU) Aj Stayton 15-4    
2012-02-05V48 (SOU) Aj Stayton F (ES) Enzo Perez   0:26