Wrestler History

EPYWL 2016-2017 Season -- Varsity 100 CHAMPION

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
13-0 13-0 0-0 76.50 0.00 69 0
Date Squad Weight Results Score Time OT
2016-12-04V100 (CBB) Enzo Gamba F (WB) Gavin Dilts   0:43  
2016-12-04V100 (CBB) Enzo Gamba FF (WT) FORFEIT      
2016-12-11V100 (CBB) Enzo Gamba F (SL) Cayden Barnes   0:20  
2016-12-11V100 (CBB) Enzo Gamba D (NW) Hunter Flaherty 4-0    
2016-12-17V100 (CBB) Enzo Gamba WF (SOU) FORFEIT      
2016-12-17V100 (CBB) Enzo Gamba D (SAL) John Sammy 5-3    
2017-01-15V100 (CBB) Enzo Gamba FF (ND) FORFEIT      
2017-01-15V100 (CBB) Enzo Gamba FF (AL) FORFEIT      
2017-01-15V100 (CBB) Enzo Gamba D (PR) Ryan Gallagher 5-2    
2017-01-22V100 (CBB) Enzo Gamba FF (LR) FORFEIT      
2017-01-29V100 (CBB) Enzo Gamba F (ES) Fernando Vasquez   1:36  
2017-01-29V100 (CBB) Enzo Gamba F (QT) Bobby Grunmeirer   0:54  
2017-02-05V100 (CBB) Enzo Gamba F (LIB) Gatlin Giering   0:09  

EPYWL 2015-2016 Season -- Junior Varsity 92 CHAMPION

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
11-0 0-0 11-0 0.00 65.00 60 0
Date Squad Weight Results Score Time OT
2015-12-06JV92 (CBB) Enzo Gamba F (ES) Abraham Hanna   0:23  
2015-12-06JV92 (CBB) Enzo Gamba FF (WT) FORFEIT      
2015-12-12JV92 (CBB) Enzo Gamba D (SL) Grant Hoffert 4-2    
2015-12-13JV92 (CBB) Enzo Gamba D (PR) Tyler Wetzel 5-1    
2015-12-13JV92 (CBB) Enzo Gamba FF (LIB) FORFEIT      
2016-01-10JV92 (CBB) Enzo Gamba F (LR) Vincent Reto   1:30  
2016-01-10JV92 (CBB) Enzo Gamba FF (SOU) FORFEIT      
2016-01-17JV92 (CBB) Enzo Gamba F (SAL) Sam Krauss   1:47  
2016-01-17JV92 (CBB) Enzo Gamba F (WB) Dylan Bryant Sinwell   1:50  
2016-01-23JV92 (CBB) Enzo Gamba FF (QTW) FORFEIT      
2016-01-31JV92 (CBB) Enzo Gamba FF (ND) FORFEIT      

EPYWL 2013-2014 Season

Overall W-L Varsity W-L JV W-L V Seed Points JV Seed Points Team PF Team PA
10-5 0-0 10-5 0.00 61.25 55 26
Date Squad Weight Results Score Time OT
2013-12-08JV72 (CBB) Enzo Gamba F (LR) Dylan Schollhammer   0:34  
2013-12-14JV72 (CBB) Enzo Gamba FF (SAL) FORFEIT      
2013-12-14JV72 (CBB) Enzo Gamba FF (NL) FORFEIT      
2013-12-22JV72 (CBB) Enzo Gamba FF (ND) FORFEIT      
2013-12-22JV72 (CBB) Enzo Gamba D (WB) Jeremy Saleh 6-4    
2013-12-22JV72 (CBB) Enzo Gamba FF (ES) FORFEIT      
2014-01-04JV72 (CBB) Enzo Gamba FF (LIB) FORFEIT      
2014-01-12JV72 (NW) Michael Majercak Jr MD (CBB) Enzo Gamba 11-2    
2014-01-12JV72 (PR) Dylan Stone F (CBB) Enzo Gamba   0:50  
2014-01-18JV72 (CBB) Enzo Gamba FF (AL) FORFEIT      
2014-01-18JV72 (QTW) Andrew Mallo MD (CBB) Enzo Gamba 9-0    
2014-01-18JV72 (QT) Tyler Woodman F (CBB) Enzo Gamba   0:36  
2014-01-26JV72 (UP) Keaton Durning F (CBB) Enzo Gamba   2:59  
2014-01-26JV72 (CBB) Enzo Gamba FF (PBF) FORFEIT      
2014-02-01JV72 (CBB) Enzo Gamba MD (SL) Andrew Zannakis 9-0